Tổ chức nhân sự

 

Giải thích sơ đồ:

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị do đại hội cổ đông bầu ra, thay mặt đại hội đồng cổ đông toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông.

Giám đốc kinh doanh

Quản lý tình hình hoạt động sản xuất, bán hàng trên phạm vi cả nước.Điều hành, quản lý các phó giám đốc kinh doanh, các giám sát viên, các trưởng phòng kinh doanh

Giám đốc chi nhánh

Chức năng tương đương với giám đốc nhưng chỉ giới hạn ở một chi nhánh: Quyền quản trị các trưởng phòng kinh doanh, các giám sát, nhân viên thị trường.

Giám đốc tài chính

Có nhiệm vụ tổ chức công tác hạch toán, kế toán và quản lý tài chính của công ty, thu thập và cung cấp thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ, chịu trách nhiệm về tình hình thu chi của công ty.Phòng này gồm:Kế toán trưởng và 3 nhân viên, kế toán thành viên có nhiệm vụ quản lý chung, tổng hợp các số liệu của công ty để đưa lên bảng cân đối kế toán, bảng tính giá thành và chịu trách nhiệm về tài chính trước giám đốc.

Giám đốc sản xuất

Quản lý, điều hành hệ thống quản lý chất lượng và vấn đề kỹ thuật của nhà máy

Nghiên cứu phát triển các quy trình sản xuất của nhà máy

Chịu trách nhiệm đề xuất và quản lý ngân sách của nhà máy

Đảm bảo tiến độ sản xuất theo kế hoạch đã được hoạch định

Đảm bảo máy móc, thiết bị vận hành tốt.

Tổ chức , điều phối theo dõi, giám sát việc sử dụng tối ưu nguồn nhân lực cho mục đích sản xuất đáp ứng yêu cầu kế hoạch

Giám sát việc sử dụng nguyên vật liệu theo đúng định mức, theo dõi việc thống kê nguyên vật liệu, kiến nghị và thực hiện giải pháp giảm hao hụt nguyên liệu trong sản xuất

Phó giám đốc kinh doanh

Triển khai các công việc bán hàng, chịu trách nhiệm chính về doanh thu, doanh số bán ra.

Thiết lập mạng lưới kinh doanh, thu thập thông tin thị trường và phát triển kinh doanh trong khu vực

Lập và duy trì các mối quan hệ khách hàng tiềm năng nước

Báo cáo hoạt động kinh doanh với Ban tổng giám đốc

Trưởng phòng kế toán

Có chức năng tổ chức , kiểm tra công tác kế toán của công ty, là người giúp việc trong lĩnh vực chuyên môn kế toán, tài chính cho giám đốc tài chính , chịu trách nhiệm phân công , bố trí công việc cho nhân viên kế toán, đồng thời làm việc với kế toán trưởng của các công ty con, chi nhánh, nhà máy.

Trưởng phòng nhân sự

Có chức năng tuyển dụng, bố trí lao động, duy trì nguồn nhân lực để ổn định sản xuất, kinh doanh.

Trưởng phòng thu mua

Xem xét,đề xuất và thực hiện các yêu cầu mua hàng hóa hay dịch vụ đáp ứng cho hoạt động SXKD trên cơ sở Ban Tống giám đốc đã phê duyệt một cách nhanh chóng, chủ động và hiệu quả

Liên hệ với chúng tôi